Giriş yap Kayıt ol

No Reason Co.  KATILIMCI FERAGATNAMESİ

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

Bu “Katılımcı Feragatnamesi”nde, “Etkinlik”, No Reason Co. yapacağı, şimdi veya gelecekte katılabileceğim, herhangi bir lokasyonda yapılabilecek ve No reason Co.  koşu yerlerine, koşu yerlerinden ve koşu yerleri arasında herhangi bir şekilde ulaşım sağlanabilecek etkinlikler ve No Reason Co. ile ilgili diğer tüm aktiviteler ve benim katılacağım tüm No Reason Co. etkinlikleri anlamına gelecektir. Etkinliğe katılma ihtimalim değerlendirildiğinde, (teslimi ve yeterliliği iş burada kabul edilmiştir) ben, kendim ve varislerim, mirasçılarım, kefillerim, haleflerim ve temlik edeceklerim için aşağıdaki koşulları gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul ederim:

RİSKİN ÜSTLENİLMESİ: No Reason Co. Etkinlik yerinin uygunluğu, koşulları veya güvenliği ile ilgili hiçbir beyanda bulunmamıştır ve Etkinliğin risk, kaza tehlikesi, şahsi veya fiziki yaralanma ve mal kaybı veya zararı riskleri içerebileceğini kabul ediyorum. Sağlık durumumun iyi olduğunu ve Etkinliğe katılımımı tehlikeye sokabilecek ya da kabiliyetlerimi sınırlayabilecek herhangi bir ilaç veya sağlık durumum bulunmadığını teyit ederim. Risk ihtimallerinin niteliğini, kapsamını ve boyutunu değerlendirdim ve gönüllü olarak ve hür irademle bu riskleri göze alıyorum. Ek olarak, Etkinlik esnasında Etkinlik liderlerinin makul talimatlarına uyacağımı kabul ediyorum.

SİGORTA: No Reason Co.’in Etkinliğe katılımım ile ilgili olarak, herhangi bir hastalık, kaza, yaralanma, kayıp veya zarar için, hayat, sağlık ve sorumluluk olmak üzere herhangi bir sigorta sağlamadığını anlıyorum.

UYGUNLUK: Etkinliğin sadece, kayıt tarihinde 18 yaşın üzerinde olanlara açık olduğunu ve 18 yaşında ya da üzerinde olan Katılımcıların, kayıt tarihinde ya No Reason Co. üyesi olması gerektiğini ya da Etkinlik için kayıt öncesinde No Reason Co.  kullanıcısı olarak kayıt yaptırması gerektiğini kabul ve beyan ediyorum.

TAZMİNAT: Kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, ben, Etkinlikte bulunmam veya katılımımdan doğabilecek her türlü talep, toplam, tutar, zarar veya masraflardan (makul ölçüdeki hukuki masraflar da dahil olmak üzere) No Reason Co. Ve ekibinde yer alan her ismi gayrikabili rucu ve koşulsuz olarak sorumlu tutmayacağımı, tazmin ve geri ödeme talebinde bulunmayacağımı kabul ederim.

SORUMLULUK: Kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, ihmal ve kasıt halleri hariç olmak üzere, No Reason Co. Ve ekibininin Etkinliğe katılmamla ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ederim.

FİLM VE VİDEO İLE İLGİLİ FERAGAT No Reason Co. nun, iş ortaklarının, bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, lisans alanlarının, acentalarının, haleflerinin, temlik edeceklerinin ve ticari ortaklarının (birlikte “No Reason Co.  Grubu” olarak anılacaklardır) Etkinliğe katılımımı videoya çekebileceklerini, fotoğraflayabileceklerini veya başka bir şekilde kayıt altına alabileceklerini ve reklam, promosyon ve/veya No Reason Co. Nunve ekibinin iç amaçları doğrultusunda kullanabileceklerini anlıyorum ve kabul ediyorum. Gayrikabili rücu olarak, sınırsız süre ile tüm dünyada ve herhangi bir ödemeye gerek olmaksızın, reklam, promosyon veya Etkinlik ile ilgili her türlü ticari amaç için, bana ait fotoğraf, video, görüntü ya da başka bir şekilde basılı medya ve benzerlerinin, No Reason Co.  kampanyalarında ve/veya No Reason Co.’nun promosyonel aktivitelerinde kullanma hakkını No Reason Co.  Grubu’na veriyorum. Ayrıca, her türlü medya veya hali hazırda bilinen veya ileride geliştirilebilecek olan her türlü mecrada No Reason Co.’e ismimi, Etkinlikteki yerimi ve sonuçlarımı yayınlama hakkı veriyorum. Etkinlik’i No Reason Co.’nun takdirinde olmak üzere No Reason Co.’nun  düzenleyebileceğini, kopyalayabileceğini, eklemeler yapabileceğini, işleyebileceğini veya tercüme edebileceğini kabul ve teyit eder, Etkinlik ile ilgili olarak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan; işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, kiralama ve kamuya ödünç verme hakkı, temsil hakkı, fikir ve sanat eserlerine ilişkin ödemelere dair haklar da dahil tüm mali hakları ve devri mümkün tüm manevi hakları ile icracıların haklarını veya herhangi bir yargı yetki alanı nedeniyle ortaya çıkan benzer hakları gayri kabili rücu olarak No Reason Co.’nun  lehine devir ve temlik edeceğini iş burada kabul ve taahhüt etmekteyim.

YORUM, GERİ BİLDİRİM VE FİKİRLERİ KULLANMA HAKKI: İş burada No Reason Co.’nin, kendileri ile paylaşacağım tüm yorum, geri bildirim ve fikirlerin, bana yapılacak herhangi bir bildirim, tazminat veya bilgilendirmeye gerek olmaksızın, No Reason Co.’nun  tarafından ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ve yaratılması, tadil edilmesi ve geliştirilmesi de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kullanılması için süresiz lisans vermekteyim.

NO REASON CO. ‘NUN KATILIMI REDDETME HAKKI: Bu sözleşmeye veya No Reason Co.’nun  çalışanları veya temsilcilerinin direktiflerine uygun davranmamam halinde No Reason Co.’nun  her zaman benim Etkinlik aktivitelerinde bulunmamı ve/veya katılmamı reddetme hakkına sahip olduğunu anlıyorum ve kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI: Etkinliğe katılmak için kendimle ilgili belirli verileri bu forma yazmak zorunda olduğumu anlıyorum ve kabul edilyorum. No Reason Co.  hangi verilerin Etkinliğe katılım için verilmesinin zorunlu olduğunu belirtmiştir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat, Anayasa’nın 20. maddesi, ve özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135. ve devamı maddeleri ile Türk Medeni Kanunu’nun 24. maddesi kapsamında, görüntünün, orijinal formatında veya No Reason Co.’nun  uygun gördüğü herhangi bir şekilde değiştirilmiş veya tadil edilmiş haliyle internette yayınlanması da dahil Etkinlik kapsamında için dünya çağında kullanılması ile ilgili olarak No Reason Co.’nun  münhasıran izin verdiğimi ve No Reason Co. tarafından bu görüntünün kayıt edilmesini, tutulmasını, depolanmasını, açıklanmasını ve işlenmesini ve/veya kişisel verileri işleyenlere ve/veya No Reason Co.’nun  uygun gördüğü üçüncü kişilere verilmesini, gayri kabili rücu olarak, kayıtsız şartsız kabul ve teyit ederim.

No Reason Co. tarafından veya No Reason Co. adına toplanan ve bana ait olarak tanımlanabilecek tüm kişisel bilgilerin, elektronik olarak kayıt edilecek olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kişisel verilerin korunması düzenlemelerine uygun olarak her zaman kullanılabileceğini, No Reason Co. kişisel bilgilerimi No Reason Co.’nun  grubu içerisindeki herhangi bir şirkete transfer edebileceğini ve bu şirketlerin, Türkiye dışında olabileceğini ve No Reason Co.’nun, Safe Harbor kurallarına uyduğunu ve bu nedenle transfer edilen verinin güvenliliğini ve gizliliğini garanti ettiğini beyan ve kabul etmekteyim.

DEVREDİLEMEZLİK: Etkinliğin devredilemez olduğunu ve paraya çevrilebilir olmadığını anlıyorum.

GEÇERLİLİK: Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten dolayı, kısmen veya tamamen geçersiz veya icra edilemez kılınırsa, sözleşmenin geri kalan hükümleri etkilenmeyecek ve aynen geçerli ve icra edilebilir olmaya devam edecektir. Geçersiz veya icra edilemez hüküm, geçersiz veya icra edilemez kılınan hükme mümkün olan en benzer geçerli bir hüküm ile değiştirilecektir. Bu form Etkinlik ile ilgili olarak yapılmış önceden yapılmış diğer tüm sözlü veya yazılı anlaşmaları geçersiz kılacaktır.

YARGI YERİ VE YORUM: Bu Onay Formu ve bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık Katılımcı’nın ikametgah yeri kanunlarına tabi olacak ve çözümlenecektir.

YUKARIDAKİLERİ DİKKATLE OKUDUM, İÇERİĞİNİ TAMAMEN ANLADIM VE KOŞULLARINA GÖNÜLLÜ OLARAK MUTABAKAT GÖSTERİYORUM.

İmza: _________________________________ Tarih:_ _